พันธกิจ

ยึดมั่นบริการ สร้างสรรค์งานคุณภาพ

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการทุกภาคส่วน

คำขวัญ

บริการด้วยใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีวินัยในตนเอง

 

ภารกิจ

1. จัดทำวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ รายสัปดาห์ รายเดือน รายวัน (เฉพาะกิจ)

2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยให้ได้ทราบทั้งภายในและภายนอก

3. บันทึกภาพถ่ายกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่

4. งานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

5. งานพิธีกร (ตามที่ได้รับมอบหมาย)

6. งานให้ข้อมูลติดต่อสอบถามแก่ผู้มาติดต่อราชการ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

7. งานโอเปอเรเตอร์

8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย ตามโอกาส

9. งานสารบรรณ และงานพัสดุ ประจำหน่วยงานประชาสัมพันธ์

10. ผลิตรายการ “รอบรั้วราชภัฏ” ออกอากาศทางโฮมเคเบิ้ลทีวี

11. งานประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดีย ผ่านจอ LED

12. งานประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดีย Facebook : UDRU PR.

13. งานประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ http://central.udru.ac.th/

14. งานประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ http://www.udru.ac.th/index.php/udru-news/aroundudru.html

15. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา