room02

 

ปณิธาน

บริการที่ให้ถูกใจเขา ตัวเราทำให้ถูกระเบียบ

 

วิสัยทัศน์

- ปฏิบัติงานภารกิจสนับสนุนงานวิชาการให้รวดเร็วและเกิดผลดี

- จัดการให้บริการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ

- ประสานงานกับทุกฝ่ายให้งานดำเนินไปด้วยดี

 

พันธกิจ

งานคลังเป็นหน่วยงานที่ต้องจัดการบริการและบริหารให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานการบริการจะต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ รวมทั้งมีภารกิจในการสนับสนุนงานวิชาการให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและจะต้องประสานงานกับทุกฝ่ายให้ดำเนินไปด้วยดี

 

แผนผังแสดงการปฏิบัติงาน

 01

 01

 01