room01

 

วิสัยทัศน์

บริการรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์

 

พันธกิจ

- ดำเนินการด้านหนังสือราชการต่างๆ

- เป็นศูนย์กลางในการออกหนังสือราชการ

- กำกับ ดูแล การออกหนังสือราชการของ คณะ สำนักต่างๆ

- ให้ข้อมูลและค้นหาข้อมูลด้านเอกสาร หนังสือราชการ

- งานบริการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

งานธุรการ – สารบรรณ

งานรับ – ส่ง

- ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร ออกเลขที่หนังสือราชการ ออกเลขที่คำสั่ง

- ตรวจวิเคราะห์แยกเอกสาร หนังสือราชการ จัดส่งไปตาม คณะ/สำนัก/สถาบัน

- จัดแยกประเภทหนังสือ ที่จะส่งออกไปยังหน่วยงานต่างๆ ประทับตราเอกสาร พัสดุ นำส่งไปรษณีย์

งานร่างและพิมพ์โต้ตอบหนังสือ

- เขียนร่างและพิมพ์หนังสือราชการ ทำคำสั่งต่างๆ ประกาศ หนังสือเวียน

งานจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร

- จัดทำบัญชีเอกสารที่จะจัดเก็บของหน่วยงานต่างๆ

- ค้นหาเอกสารที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการ และทำลายเอกสาร

- จัดทำบัญชีเอกสารที่จะต้องทำลายเมื่อครบอายุ

 01