ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดิมเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ซึ่งสมัยนั้นมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็นฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 10 ฝ่ายคือ ธุรการ เลขานุการ พัสดุ การเจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่ ประชาสัมพันธ์ ยานพาหนะ การพิมพ์ อนามัยและสุขาภิบาล และสวัสดิการ


ต่อมาปีพุทธศักราช 2538 วิทยาลัยครูอุดรธานี ได้ปรับเปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ทำให้บทบาทและโครงสร้างของสำนักงานอธิการบดีเปลี่ยนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนกระบวนการบริหารและการบริการให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน มุ่งเน้นสร้างคุณภาพการให้บริการและอนามัยสุขาภิบาล การสวัสดิการ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในสถาบัน สำนักงานอธิการบดีมีหน่วยงานตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 8 กลุ่มงาน ดังนี้

1. งานธุรการ

2. งานการเงิน

3. งานการเจ้าหน้าที่

4. งานพัสดุ

5. งานเลขานุการ

6. งานประชาสัมพันธ์

7. งานยานพาหนะ

8. งานอาคารสถานที่

 

ปีพุทธศักราช 2547 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นนิติบุคคลในระบบราชการ สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการกระจายอำนาจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายใน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พุทธศักราช 2548 โดยกำหนดให้มี 5 คณะ 4 สำนัก และ 1 สถาบัน สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานหนึ่งตามประกาศนี้

ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งสำนักงานอธิการบดีมีหน่วยงานภายในทั้งหมด 4 หน่วยงาน คือ

1. กองกลาง

2. กองนโยบายและแผน

3. กองบริหารงานบุคคล

4. กองพัฒนานักศึกษา

โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ปรัชญา

บริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ ก่อเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มุ่งมั่นสนับสนุนและประสานการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย


พันธกิจ (Mission)

1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

2. มุ่งพัฒนาระบบบริหาร ระบบงานงบประมาณ และระบบงานบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน

3. มุ่งให้บริการหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมาย (Target)

1. มุ่งจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารงานของสำนัก ให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

2. วิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็งของสำนักงาน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3. สำนักงานสามารถให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สัญลักษณ์ ของหน่วยงาน

ปณิธาน

บริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ ก่อเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้


วิสัยทัศน์

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มุ่งมั่นสนับสนุนและประสานการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย


พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

2. มุ่งพัฒนาระบบบริหาร ระบบงานงบประมาณ และระบบงานบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน

3. มุ่งให้บริการหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ


เป้าหมาย

1. มุ่งจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารงานของสำนัก ให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

2. วิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง ของสำนักงาน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3. สำนักงานสามารถให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย